STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

1. Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym
ciągu „Statusem HDK”, objęci są honorowi dawcy krwi, którzy:

 • W celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka bezinteresownie oddają krew lub
  jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie
  pieniężnej czy w naturze, które mogą być uznane za bezpośredni ekwiwalent pieniężny
  i działają zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiącymi
  najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.
 • Są członkami zwyczajnymi Polskiego Czerwonego Krzyża w rozumieniu §11.1 statutu
  PCK.
 • Są krwiodawcami wspierającymi działania Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz
  rozwoju ruchu HDK PCK.

2. Nie są uważane za wynagrodzenie:

a) napoje i posiłek regeneracyjny podawane po oddaniu krwi lub jej składników,
b) badanie lekarskie wykonane honorowemu dawcy krwi w celu upewnienia się czy stan
jego zdrowia pozwala na donację,
c) opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,
d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych honorowemu
dawcy krwi przez lekarza publicznej służby krwi,
e) przedmioty o charakterze propagandowym wręczone dawcy krwi,
f) środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK,
g) korzystanie z nabytych uprawnień do:
- ulg i zniżek przy zakupie leków,
- otrzymywania bezpłatnie leków,
- ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji masowej,
- ulgi podatkowej,
h) nagrody i upominki otrzymywane za udział w konkursach hdk,
i) nagrody i gratyfikacje otrzymywane za inne niż oddawanie krwi działania na rzecz
rozwoju honorowego krwiodawstwa.

3. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących
zasad i reguł postępowania:

a) dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników, w jakiejkolwiek postaci,
b) anonimowość dawcy i biorcy (poza uzasadnionymi przypadkami).

4. Honorowy dawca krwi PCK ma obowiązek:

a) dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia, wiedząc,
jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,
b) wyróżniać się postawą etyczną, zasługującą na uznanie społeczne,
c) być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca,
d) co najmniej raz w roku bezinteresownie oddać swoją krew lub jej składniki,
e) w przypadku braku możliwości oddania krwi, wynikającej ze stanu zdrowia – aktywnie
uczestniczyć w propagowaniu idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
f) uzgadniać z pracodawcą termin zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym
badania lekarskiego,
g) rzetelnie informować lekarza przeprowadzającego badania lekarskie przed poborem krwi
o wszelkich zauważonych u siebie zmianach w stanie zdrowia oraz chorobach przebytych
w okresie poprzedzającym oddanie krwi, przyjmowanych lekach, a także zdarzeniach
mogących mieć znaczenie przy kwalifikacji do oddania krwi lub jej składników,
h) przestrzegać postanowień „Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK”,
i) przestrzegać postanowień niniejszego „Statusu”.

5. Honorowemu dawcy krwi PCK przysługują uprawnienia, gwarantowane stosownymi
przepisami prawnymi:

a) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w dniu oddania krwi z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia oraz w czasie wykonywania badań lekarskich, zaleconych przez lekarza
publicznej służby krwi,
b) posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,
c) ulgi i zwolnienia z opłat za leki,
d) zrzeszanie się w Klubach HDK PCK na zasadach określonych w „Regulaminie Klubów
HDK PCK”,
e) możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża,
f) możliwość otrzymania za zasługi w promocji i rozwoju honorowego krwiodawstwa
odznaczeń państwowych na warunkach określonych w „Zasadach wyróżniania
i odznaczania honorowych dawców krwi PCK”.

6. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie „Kodeksu Etycznego
Honorowego Krwiodawstwa”, aprobowanego przez XXIV Międzynarodową
Konferencję Czerwonego Krzyża w Manilii w 1981 r. oraz „Oświadczenia w sprawie
etyki ochotniczego – nieodpłatnego dawstwa krwi Międzynarodowej Federacji
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca” – Genewa sierpień 1990 r.

7. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status
Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony Uchwałą nr 32/96 Krajowej Rady
Reprezentantów PCK z dnia 14 grudnia 1996 r.


 

REGULAMIN KLUBÓW HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

zatwierdzony uchwałą nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.

I. ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK

Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK zwane w dalszym ciągu „klubami HDK PCK” są
podstawowymi jednostkami organizacyjnymi PCK. Jako jednostki podstawowe mogą być
organizowane w każdym środowisku (miejscu zamieszkania, pracy, nauki, itp.).
Liczba honorowych dawców krwi niezbędna do zorganizowania klubu HDK PCK nie może
być mniejsza niż 10 członków PCK.
1. Klub HDK PCK w dużym zakładzie pracy lub środowisku, liczący powyżej 100
członków, za zgodą właściwego zarządu PCK, może wprowadzić wewnętrzną strukturę
organizacyjną klubu.
2. Kluby HDK PCK wchodzą w skład struktury rejonowej PCK.
3. Kluby HDK PCK mogą utrzymywać kontakty z honorowymi krwiodawcami za granicą,
na zasadach określonych przez ZG PCK.

II. CELE I ZADANIA KLUBU HDK

A. Podstawowym celem działania klubu HDK PCK jest:
1. Uczestnictwo w działaniach na rzecz samowystarczalności Polski w krew i jej składniki.
2. Propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym
podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.
3. Organizowanie honorowego krwiodawstwa na terenie objętym działaniem klubu HDK
PCK.
4. Wcielanie w życie zasad „Statusu Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego
Krzyża”.
5. Popularyzowanie zasad działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
6. Realizacja wybranych zadań statutowych PCK.

B. Do podstawowych zadań klubu HDK należy:
1. We współpracy z zarządami PCK oraz placówkami służby krwi systematyczne
organizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.
2. Organizowanie doraźnych akcji honorowego krwiodawstwa w przypadkach nagłej
potrzeby.
3. Udzielanie pomocy organizacyjnej przy pobieraniu krwi przez ekipy wyjazdowe
regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz ich oddziałów terenowych.
4. Otaczanie należytą troską i opieką członków klubu HDK PCK.
5. Organizowanie w sposób uroczysty wręczania odznak, odznaczeń i wyróżnień członkom
klubu oraz honorowym dawcom krwi.
6. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych dla członków
klubu i ich rodzin oraz wolontariuszy i sympatyków PCK.
7. Integracja środowiska honorowych dawców krwi.
8. Udział w realizacji innych zadań statutowych PCK.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU HDK PCK

1. Członkiem klubu HDK PCK może zostać każdy honorowy dawca krwi, który:
a) wyraził wolę wstąpienia do PCK i został przyjęty przez zarząd klubu,
b) zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników, co najmniej raz
w roku kalendarzowym,
c) ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy
w pracach klubu HDK PCK.
2. Członkiem wspierającym działalność klubu może zostać krwiodawca, który:
a) został przyjęty przez zarząd klubu,
b) czynnie bierze udział w działaniach tego klubu na rzecz rozwoju ruchu HDK PCK,
c) nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego klubu HDK.
4. Przynależność do klubu HDK PCK ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia
z klubu, przejścia do innego klubu HDK PCK, wykluczenia przez Zarząd Klubu bądź
właściwy Zarząd PCK.
5. Członek klubu ma obowiązek:
* przestrzegać postanowień Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża i regulaminu
Klubu i stosować się do uchwał organów PCK,
* opłacać składki członkowskie PCK,
* prezentować postawę zgodną z normami etycznymi, zwyczajowymi i prawnymi,
* przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej.
6. Członek klubu HDK PCK ma prawo:
* wybierać i być wybieranym do władz klubu i stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi
zasadami.
* uczestniczyć w określaniu programów działania Stowarzyszenia i ich realizacji,
* nosić odznaki organizacyjne.
7. Członek klubu HDK PCK może być wykluczony z klubu z powodów określonych
w Statucie PCK i trybie określonym w uchwale KRR PCK.

 

IV. ORGANY KLUBU HDK PCK

1. Organami klubu HDK PCK są:
a) zebranie członków klubu HDK PCK,
b) zarząd klubu HDK PCK w liczbie 3 – 5 osób,
c) w uzasadnionych przypadkach może być wybrana komisja rewizyjna zgodnie
z zasadami wyborczymi obowiązującymi w ruchu HDK PCK.
2. Kompetencje organów
a) Zebranie członków klubu HDK PCK:
- po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję o udzieleniu
absolutorium ustępującemu zarządowi klubu HDK PCK,
- uchwala program działania klubu HDK PCK,
- wybiera prezesa i pozostałych członków zarządu klubu HDK PCK oraz w razie
potrzeby komisję rewizyjną,
- wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową,
- wybiera delegata na Zjazd Rejonowy PCK.
3. Zarząd klubu HDK PCK wybiera ze swego grona wiceprezesa i sekretarza, w razie
potrzeby skarbnika.
4. Czas trwania kadencji zarządu klubu HDK PCK ustala ZG PCK zgodnie z § 33 statutu
PCK. W szkolnych Klubach HDK PCK może ona trwać od 1 roku do 4 lat.
Decyzję w tej sprawie podejmuje zgromadzenie członków.
5. Jeżeli zarząd klubu HDK PCK nie wykonuje statutowych obowiązków, może być
zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek ½ liczby członków lub komisji
rewizyjnej oraz na wniosek właściwego zarządu PCK.
6. Zarząd klubu HDK PCK:
a) wykonuje uchwały zgromadzenia członków klubu, uchwały organów PCK wyższego
stopnia oraz kieruje klubem HDK PCK,
b) reprezentuje członków klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych
i społecznych, w porozumieniu z właściwym zarządem rejonowym PCK,
c) współpracuje z kierownictwem zakładu pracy, instytucji, urzędu, uczelni itp. przy
których działa oraz z placówką służby krwi,
d) zwołuje zebrania członków klubu,
e) odbywa posiedzenia wg potrzeb, ale nie rzadziej niż 6 razy w roku,
f) może podejmować decyzje o wykluczeniu z organizacji, zgodnie ze stosownymi
zapisami Statutu PCK i uchwałą KRR,
g) podejmuje swoje decyzje większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków zarządu,
h) prowadzi ewidencję członków klubu i zrzeszonych w nim honorowych dawców krwi
– wolontariuszy PCK, książkę protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki
materiałami i funduszami HDK,
i) przedstawia kandydatów do odznaczeń i wyróżnień – zgodnie z zasadami i trybem
obowiązującymi w PCK,
j) może powoływać zespoły i komisje problemowe stosownie do potrzeb.
7. Pracą zarządu klubu kieruje jego prezes, który:
a) zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom,
b) inicjuje i kieruje całością pracy zarządu klubu HDK PCK,
c) podejmuje decyzje w imieniu zarządu klubu HDK PCK między jego posiedzeniami,
w zakresie określonym przez ten zarząd,
d) reprezentuje klub HDK PCK na zewnątrz w zakresie określonym przez zarząd klubu
i właściwy zarząd rejonowy PCK.
8. Członek zarządu i cały zarząd klubu HDK PCK może być zawieszony w czynnościach
według zasad określonych w Statucie PCK i uchwale KRR PCK.

 

V. INNE POSTANOWIENIA

 

1.Członkowie organów klubu HDK PCK mają prawo używać pieczątek imiennych
zatwierdzonych przez zarządy rejonowe PCK.

2. Klub HDK PCK na zasadach określonych przez Krajową Radę Honorowego
Krwiodawstwa może:
* przyjąć imię honorowe,
* posiadać własny sztandar,
* posiadać własną odznakę klubową, zatwierdzoną przez właściwy zarząd PCK,
* posiadać własny emblemat, zatwierdzony przez właściwy zarząd PCK.
3. Klub HDK może być wyróżniony:
* odznakami ,, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
* Odznakami Honorowymi Polskiego Czerwonego Krzyża,
* oraz innymi odznaczeniami i odznakami.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zarząd Rejonowy PCK może uchylić uchwałę zarządu klubu HDK PCK, jeżeli jest ona
niezgodna z prawem, Statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.
2. Rozwiązanie klubu HDK PCK może nastąpić w przypadku:
a) uchwały zebrania członków klubu HDK PCK,
b) zmniejszenia liczby członków klubu HDK PCK poniżej wymaganego minimum, przez
okres kolejnych 12 miesięcy działalności,
c) braku działalności klubu HDK PCK przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
3. W przypadku rozwiązania klubu HDK PCK decyzję o przejęciu jego majątku,
dokumentacji i symboli podejmuje zarząd rejonowy PCK.
4. Zarząd rejonowy PCK przedstawia pozostałym członkom Klubu HDK PCK możliwości
przynależności do innej jednostki podstawowej.
5. Bezwzględny obowiązek przekazania właściwemu zarządowi rejonowemu PCK w ciągu
7 dni od daty rozwiązania klubu: sztandarów, pieczątek nagłówkowych i imiennych oraz
dokumentacji organizacyjno-finansowej spoczywa na prezesie i członkach zarządu klubu HDK PCK