Dziewin, 10.11.2019r.

PROTOKÓŁ

z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pn. ”Krew darem życia – pocztówka” organizowanego przez GK HDK PCK w Drwini

W konkursie wzięli udział uczniowie;

 • Szkoły Podstawowej w Dziewinie,
 • Szkoły Podstawowej w Mikluszowicach
 • Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Niedarach.

Do Komisji Konkursowej zebranej w dniu 10.11.2019r. w składzie;

 • Stefan Styczeń
 • Maria Klasa
 • Stanisław Data
 • Leszek Machaj
 • Ireneusz Zacharski
  • wpłynęło  20 prac.

Komisja kierując się zapisami regulaminu przyznała wyróżnienia;

 • w kategorii uczniów klas I – III dla;
 1. Milena Rzucidło,
 2. Olga Sadulska,
 3. Maria Szydłowska,

 

 • w  kategorii uczniów klas IV – VIII;
 1. Magdalena Banaś,
 2. Inga Świerblewska,
 3.  Piotr Karcz

Autorzy wymienionych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi w dniu 24.11.2019 r. podczas uroczystości 35 lecia działalności Gminnego Klubu, natomiast wszyscy pozostali słodkim upominkiem przekazanym im w szkole przez opiekuna Szkolnego Koła PCK  lub wychowawcę.