14 czerwca – data urodzin Karla Landsteinera dedykowana jest Honorowym Dawcom Krwi. Na całym świecie jest wtedy obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto to zostało ustanowione 14 czerwca 2004 r. przez Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Federację Towarzystwa Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodową Organizację Honorowych Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. Wyrażając wdzięczność Honorowym Dawcom Krwi z terenu Gminy Drwinia, za bezinteresowne dzielenie się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi – Prezes Klubu Stefan Styczeń oraz Sekretarz Maria Klasa złożyli wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą Honorowych Dawców Krwi.