Archive for Luty, 2014

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „KREW – DAREM ŻYCIA”

Regulamin można pobrać  TUTAJ

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„KREW – DAREM ŻYCIA”

  1. Konkurs organizowany jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Drwini.
  2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Drwinia.
  3. Prace nagradzane będą w trzech kategoriach wiekowych ;

- dzieci z klas szkół podstawowych

- młodzież gimnazjalna

- pozostali uczestnicy konkursu

4. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

6.Celem konkursu jest:

- promocja ruchu honorowego krwiodawstwa,

- pozyskiwanie nowych dawców krwi ,

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób oczekujących daru krwi

7.Tematyka konkursu dotyczy  szeroko pojętej idei honorowego oddawania krwi

8.Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia w formie cyfrowej.

9. Zdjęcia należy zapisać w formie plików JPG na płycie CD lub DVD oraz wywołać w formacie 15×21. Nośnik (płyta CD/DVD) na którym będą zapisane zdjęcia powinien być podpisany (imię i nazwisko, adres zamieszkania). Do zdjęć należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeń. Prace nie powinny być poddane obróbce w programach graficznych.

10.Karty zgłoszenia, płyty, wywołane zdjęcia w odpowiednio zabezpieczonych kopertach, należy nadsyłać lub składać osobiście od dnia

01 marca 2014r. do 30 września br. na adres: Klub HDK Dziewin 48a Ośrodek Zdrowia z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

11. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

12.Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż:

a)      posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania,

b)      w przypadku zdjęć na którym znajdują się osoby – posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku,

c)      przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.; Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631) w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu,

d)     wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i wykorzystywanie w celach promocyjnych oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.

13. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

15. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

16.Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, zdyskwalifikowanych i wyłączonych z konkursu.

17.Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Jury dokona podziału nagród biorąc pod uwagę przede wszystkim zgodność pracy z tematem konkursu i ogólną estetykę prac. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznania miejsc ex aequo.

18. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora. Informacje o wynikach konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej gminy Drwinia.

19. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczania nagród odbędzie się 23 listopada br. podczas wieczornicy związanej z obchodami 95-lecia PCK.

20. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

21. Wystawa pokonkursowa prac będzie miała miejsce podczas uroczystości z okazji 95-lecia PCK w listopadzie 2014 roku. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GK HDK PCK w Drwini; www.krew.drwinia.pl oraz gminy Drwinia. Galeria prac może miejsce także w Urzędzie Gminy Drwinia i siedzibie w Ośrodku Zdrowia w Dziewinie.

22. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 507 019 017 (nr tel. p. Leszka Machaja)


 

Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Drwini zaprasza mieszkańców Gminy Szczurowa,Gminy Drwinia oraz okolicznych miejscowości do udziału Akcji Honorowego Oddawania Krwi.

Akcja zorganizowana będzie w dniu:

02 marca 2014r(niedziela)
w Parafii Strzelce Wielkie w godz. od 11 do 15

Pamiętaj – oddając krew spełniasz wysoce humanitarny czyn – ratujesz bowiem zagrożone życie.


Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”

W dniu 01 lutego br. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku wręczono odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym i honorowym dawcom krwi z Małopolski biorącym udział w VIII Edycji Programu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” skierowanego głównie  do strażaków i druhów z OSP w której udział wzięło 17 jednostek z Małopolski w tym 10 OSP. W tym gronie były dwie z gminy Drwinia: OSP Dziewin i OSP Ispina. Po raz drugi przystąpiły do honorowej inicjatywy jako jedyne jednostki OSP w powiecie bocheńskim i zostały wyróżnione okolicznościowymi dyplomami. Druhowie działający pod patronatem Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini oddali łącznie 40 litrów krwi pełnej (22 OSP Ispina i 18 OSP Dziewin). Udział w Programie jest inicjatywą i zasługą Prezesa wspomnianego Klubu pana Stefana Stycznia, który jest zapalonym promotorem ruchu krwiodawców w gminie Drwinia, za co składają mu podziękowania druhowie z w/w jednostek.  Zarządy OSP Ispina i Dziewin składają również serdeczne podziękowania wszystkim, którzy podzielili się cząstką siebie i oddali krew potrzebującym.

W VIII edycji wzięło udział 310 strażaków ofiarujących 160 litrów tego bezcennego daru i tj. o 154 litry więcej niż w roku ubiegłym. Najaktywniejszą jednostką była OSP Zakrzów (II miejsce w podsumowaniu ogólnopolskim), miejsce drugie to OSP Jadowniki  i miejsce III to OSP Kwiatonowice.

Łącznie Program „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” przyniósł 42.878 litrów bezcennego leku dla osób chorych, ofiar wypadków, dla wszystkich nas, którzy w każdej chwili mogą znaleźć się „po drugiej stronie igły”.

Podczas kiedy delegacje wymienionych jednostek odbierały z prezesem HDK dyplomy w gminie Drwinia trwała I otwarta akcja krwiodawstwa na którą zgłosiło się 35 chętnych, w tym 17 kobiet. Po wstępnych badaniach krew mogło oddać 21 osób, pozyskując tym samym 9,450 litra krwi pełnej. W minionym roku podczas 6 akcji Klub zebrał 77 litrów krwi.

Odznaczenia i wyróżnienia wręczali wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, poseł na Sejm RP członek  Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP Edward Siarka, zastępca KW PSP w Krakowie st. bryg. Piotr Konar, prezes Zarządu Głównego PCK Stanisław Kracik, członek ZG PCK Jerzy Kornaus oraz prezes Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Pasowicz.

Organizatorzy Programu, Państwowa Straż Pożarna, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Polski Czerwony Krzyż, od początku jego realizacji postawili sobie cel: dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez jednostki strażackie w całym kraju oraz poprawę zaopatrzenia służby zdrowia w krew.

Oprac. L/M


  • Kategorie

  • Copyright © 1996-2010 Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini. All rights reserved.
    iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress